Aktuelno

 

04.10.2012 - Zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara

04.10.2012 - Izveštaj o održanoj vanrednoj sednici skupštine akcionara

27.08.2012 - Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara

11.07.2012 - Zapisnik sa Skupstine akcionara

03.07.2012 - Izveštaj sa održane skupštine akcionara

29.05.2012 - Poziv za skupštinu i UO materijal

14.11.2011 - Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine

21.09.2011 - Izveštaj o održanoj vandrednoj sednici skupštine akcionara

02.09.2011 - Izveštaj o sazivanju Skupštine akcionara sa pozivom akcionarima za skupštinu

04.08.2011 - Odluka o utvrđivanju dana dividende

24.05.2011 -Izveštaj o sazivanju Skupštine akcionara sa pozivom akcionarima za skupštinu

11.05.2011 - Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine

15.03.2011 - Izveštaj o otkupu sopstvenih akcija UO

14.01.2011 - Izveštaj o održanoj Vanrednoj sednici Skupštine akcionara

23.12.2010 - Poziv sa izveštajem o sazivanju Skupštine akcionara

15.11.2010 - Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010. godine

30.06.2010 - Izveštaj o održanoj Skupštini akcionara

27.05.2010 - Izveštaj o sazivanju Skupštine akcionara sa pozivom akcionarima za skupštinu

13.05.2010 - Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2010. godine

Poziv za Godišnju Skupštinu Društva za 30.06.2009. sa izveštajem o sazivanju i sa predlozima odluka

15.05.2009 - Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2009. godine

15.05.2009 - Izveštaj o održanoj Vanrednoj skupštini Društva 04.05.2009.

15.04.2009 - Poziv za vanrednu sednicu Skupštine Društva 04.05.2009. - sa predlogom odluke

08.12.2008 - Izveštaj o bitnom događaju

19.11.2008 - Predlog odluke o sticanju sopstvenih akcija Društva

19.11.2008 - Poziv za vanrednu sednicu Skupštine Društva 08.12.2008

21.10.2008 - Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2008

FI za 2007 - Bilans stanja

FI za 2007 - Bilans uspeha

FI za 2007 - Izvešaj o tokovima gotovine

FI za 2007 - Izvešaj o promenama na kapitalu

FI za 2007 - Mišljenje revizora

28.05.2008 - Poziv za godišnju Skupštinu akcionara za 30.06.2008 - sa predlozima odluka

09.05.2008 - Izjava o šestomesečnom planu poslovanja

Saziv za Vanrednu Skupštinu Društva 02.02.2008.

Saziv za Vanrednu Skupštinu Društva

Izjava o šestomesečnom planu

FI za 2006 - Bilans stanja

FI za 2006 - Bilans uspeha

FI za 2006 - Mišljenje revizora

Dostava Delta Broker

Odluka o dokap. - obavezna investicija II godina skupština

Odluka o potvrdi Skupštine - 2007.

FI za 2006 - Izvestaj o promenama na kapitalu

FI za 2006 - Izvestaj o tokovima gotovine

FI za 2006 - Napomene uz FI